Publisher’s Christmas Message

HARINAWA sa paggunita natin sa pagsilang ng dakilang manunubos na ating Panginoong Hesus ay maging mapagpalaya para sa ating lahat ang araw ng Pasko. Huwag nating kalilimutan na ang pakay ng kanyang pagsilang sa mundo ay ang ang sagipin tayo mula sa ating mga maling ugnayan upang mapalaya ang bawa’t isa mula sa kasalanan, na siyang paraan ng kasamaan upang tayo’y ilayo sa Panginoon at walang hanggang buhay, at nang maisadlak tayo sa kapahamakan.

Mabuhay…at muli ay isang Mapagpalayang Pasko ang dalangin ko para sa ating lahat.

(Hopefully as we commemorate the birth of our Savior Lord Jesus Christ, we would experience a liberating Christmas. We should not forget that the reason of his birth is to free us from our wrong relations so we may be redeemed from sin which is how evil separate us from God and eternal life, and consequently brings us to harm. 

Long live…and again I wish you a Liberating Christmas.)

 

Rev. Deacon Nelson Flores, Ll.B., MSCK

Patnugot (Publisher)

Beyond Deadlines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.